การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 

ข้อบังคับบริษัท

        ข้อบังคับบริษัทเป็นกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือระเบียบภายในของบริษัทที่กล่าวถึงการบริหารจัดการสำคัญ ๆ ของบริษัทที่ผูกพันบุคคลภายในองค์กร และผู้เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับตามกฎหมาย