นักลงทุนสัมพันธ์

 

ข้อมูลประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน (วาระ 10)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562