ข้อมูลบริษัท

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

        รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้ (จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 120,000,000 หุ้น ที่มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 คุณปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 73,839,360 61.53
 2 ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 13,080,000 10.90
 3 คุณเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร 13,000,000 10.83
 4 MITSIAM INTERNATIONAL LTD. 6,000,000 5.00
 5 คุณวิไลวรรณ อาจาริยานนท์ 1,060,000 0.88
 6 คุณกุลธิดา คงรุ่งภากร 620,000 0.52
 7 UBS AG LONDON BRANCH 618,000 0.52
 8 คุณสุโรจน์ ตรีโลจน์วงศ์ 600,000 0.50
 9 คุณธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ 550,000 0.46
 10 คุณจรุงศักดิ์ ดวงรัตนฉายา 478,000 0.40