ข้อมูลบริษัท

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2565 ประเภท : XM

        จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด              641

        % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น         57.79

ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 น.ส. ปาลีรัฐ ปานบุญห้อม 80,708,783 47.49
 2 บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 16,430,000 9.67
 3 ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย 15,280,000 8.99
 4 UBS AG LONDON BRANCH 11,950,000 7.03
 5 นาย ทศสีห์ โควสุรัตน์ 6,501,800 3.83
 6 น.ส. สุรียส โควสุรัตน์ 6,500,000 3.82
 7 MITSIAM INTERNATIONAL LTD. 6,000,000 3.53
 8 นาย วสุพล ธารกกาญจน์ 4,479,934 2.64
 9 นาย คีรีภัทร์ ศุภสินประภาพงศ์ 3,644,567 2.14
 10 นาย ภาณุ มหัทธโนบล 1,940,000 1.14