ข้อมูลบริษัท

 

กรรมการและผู้บริหาร

คุณปาลีรัฐ ปานบุญห้อม

ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

กรรมการ

คุณเกรียงชัย ตรีนภากร

กรรมการ

คุณเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร

กรรมการ

คุณสุดวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. รัตนา สิทธิประศาสน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

รศ. ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

คุณสุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ